DDOP-3.1.3/D-11-2012-0001

Uniós támogatással újul meg a lengyeltóti bölcsőde. A pályázó a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  89 300 000 forint támogatást nyert a jövő nyárig megvalósuló projektjére.

A pályázó a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény fenntartója, melyet Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár és Szőlősgyörök települések önkormányzatai alkotnak. A fejlesztéssel érintett bölcsőde telephelye: 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.10. sz. alatt van.

A kistérség intézményi ellátottságáról elmondható, hogy Lengyeltótin kívül más településén nincs 3 év alatti gyermek napközbeni ellátását biztosító intézmény. A bölcsőde bővítése kapcsán a védőnői szolgálatokkal együttműködve elvégzett felmérés 2012-re 16  férőhely igényt mutatott ki és az idei évben a idei évre 13 várólistán lévő gyermek van.

A bölcsőde a jelenlegi 26 fős befogadóképességével nem tud megfelelni a folyamatosan növekvő igényeknek, a férőhelybővítés elkerülhetetlen. Emellett az épület műszaki állapota sem elégséges. A meglévő körülmények sem szakmai, sem biztonsági, sem esztétikai szempontból nem felelnek meg az elvárható követelményeknek.

A fenntartó fő célja a projekt megvalósításával, hogy az egyenlő esélyű hozzáférhetőség és az ellátás minőségi színvonalának emelésemellett támogassa a családokat, javítsa a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulást.

Az új férőhelyek létesítésével a bölcsődei ellátás mind szélesebb körben elérhetővé válik a kistérségben, ezáltal minél több szülő, édesanyag lehetőséget kap a munkavállalásra. Azinfrastruktúrális feltételek javításával korszerű, családias, befogadó légkör alakul ki, mellyel a célcsoport minden tagja - különös tekintettel a gyermekekre, szülőkre és bölcsődei dolgozókra - elégedettek lesznek.

A fejlesztés konkrét céljai:

  • az építmény bővítése további egy foglalkoztató helyiséggel,
  • a meglévő elavult, funkcióját nehezen ellátó helyiségek, helyiségcsoportok bővítése, korszerűsítése,
  • gépészeti és elektromos rendszer felújítása,
  • az épület teljeskörű akadálymentesítése,
  • a hiányzó eszköz, bútorzat beszerzése.

A projektben tervezett bővítés eredményeképpen a bölcsőde kapacitása csaknem másfélszeresére nőne, az intézmény 40 gyermek ellátását is vállalni tudná, eleget téve a megnövekedett térségi igényeknek. A meglévő épület felújításával, a szükséges bútorzat beszerzésével, azaz a magas színvonalú szakmai munka előfeltételeinek megteremtésével a fenntartó megfelelő körülményeket tudna biztosítani a gyermekek neveléséhez, ellátásához.

A fejlesztés a szolgáltatás bővítésével közvetetten hozzájárulna a térség, település vonzerejének növeléséhez is, és megkönnyítené a szülők, édesanyák munkába való visszatérését is. A környezetbarát megoldásoknak köszönhetően a projekt megvalósítása után a bölcsőde várhatóan kevesebb kiadást generál majd, hosszú távon fenntartási költségei lényegesen csökkennek, mely által a fenntartó stabilabb pénzügyi helyzetet tudna teremteni és az intézmény fenntarthatósága hosszú távon biztosított lehetne.

A projeket eredményeképpen bölcsőde területén a zöldfelület nagysága 827 nm lesz, mely az előírt területnagyság kb. másfélszerese. A természetes térszerkezet megőrzése érdekében a kivitelezés helyigényét igyekszünk minimalizálni, ezzel az ott növényeket is védve a sérüléstől. A kivitelezés utolsó lépéseként tereprendezés, parkosítás történik.

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az esélyegyenlőség elvének érvényesülésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek megkülönböztetésére. A projekt megvalósításával hosszú távon fenntartható eredményeket szeretnénk realizálni, mely a fenntartók, a helyi lakosok és foglalkoztatók helyzetét is javítja.

A projekt megvalósítását kísérő kommunikációban, a tájékoztatás és nyilvánosság terén is érvényesíteni kívánjuk az esélyegyenlőség szempontjait. A kapcsolódó események, rendezvények az esély- és környezettudatosság szellemében kerülnek megszervezésre, hangsúlyozva a diszkrimináció- és szegregációmentesség, valamint az egyenlő bánásmód elvét.

A projekt előkészítése és megvalósítása során a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, azaz aközszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, és ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének javítása kiemelt szempont. A tervezés során szakember bevonásával kerülnek meghatározásra a fejlesztés azon pontjai, ahol az akadálymentesítés elvei alkalmazhatóak.

Az intézmény jelenleg is befogad HH-s és SNI-s gyerkeket, azt alapító okiratában is rögzítette. Az alkalmazott eszközök és vállalások sokfélesége biztosítja, hogy a projekt esélyegyenlőségi szempontból a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is “kézzel fogható” eredményeket produkáljon.

A bölcsődébe járó gyermekekben igyekszünk a környezettudatos gondolkodás, a zöld környezet szeretetének magjait elvetni a szabadban szervezett foglalkozások által. 

Dokumentumok:

Támogatási szerződés - Belügyminisztérium

Vállalkozói szerződés - Sebestyén és Fia Építőipari Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (kivitelező)

Vállalkozói szerződés - ALD Consulting Kft. (kivitelezői tervek)

Megbízási szerződés - dr. Sütő László Ügyvédi Iroda (közbeszerző)

Megbízási szerzdőés - Kapos Hidro Kft. (műszaki ellenőr)

Vállalkozói szerződés - ALD Consulting Kft. (projektmenedzser)

Támogatási szerződés - DDOP-3.1.3/D-11-2012-0001