2014. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

Képviselő-testület 2014. 12. 18-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Szociális szövetkezet alapítása.
2.) Állami Számvevőszék utóellenőrzése.
3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IX.28.) rendelet módosítása.
4.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
5.) Feladatátvállalási átvételi szerződés központ orvosi ügyeleti szolgálat ellátására.
6.) Köznevelési intézmény működtetésének ügye.
7.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.


 

Képviselő-testület 2014. 11. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

EGYÜTTES ÜLÉS:

- 1.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal ügye; melléklet 1, melléklet 2
- 2.) START közmunkaprogram

 

- Meghívó
1.) A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
2.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 13/1995.(X.26.) rendelet módosítása
3.) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 2014. szeptember 30-i állapot alapján
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak megállapítása
5.) Orvosi rendelő rezsiköltségével kapcsolatos megállapodások felülvizsgálata
6.) Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
7.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
8.) Makai István Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató szerződési ajánlatának megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására
9.) Lengyeltóti központban veszélyes fák kivágása, metszése
10.)Kenyér Endre volt képviselő használatában lévő Notebook értékesítése és Újvári László új képviselő részére új Notebook vásárlása
11.) Ruhakonténerek elhelyezése közterületen
12.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása
13.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő 2015.évi állami támogatásokról
14.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása
15.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
16.) Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. bérleti szerződés módosítása
17.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015.évi belső ellenőrzési terve
18.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2015-2019.évi stratégiai ellenőrzési terve
19.) Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának tárgyalása
20.) Adó rendelet felülvizsgálata
21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2014. 10. 22-én tartandó ALAKULÓ ÜLÉSÉRE készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről (szóbeli előterjesztés)
2.) A képviselő-testületi tagok eskütétele
3.) A polgármester eskütétele
4.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
5.) Ügyrendi döntés a bizottságok és az alpolgármester választához kapcsolódóan
6.) Bizottsági elnökök és tagok megválasztása
7.) A bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira vonatkozó külön szabályok, külsős bizottsági tagok eskütétele
8.) Alpolgármesterek megválasztása
9.) Alpolgármesterek eskütétele
10.) Tájékoztató a polgármester illetményének összegéről, a polgármestert megillető költségtérítésről
11.) Alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
12.) Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások
13.) Zsombok Lajos polgármester önkormányzati polgármesteri ciklusát lezáró munkajogi intézkedések
14.) Gazdasági Program kidolgozására megbízás
15.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban történő képviselet
16.) Közbeszerzési Bizottság tagjairól szóló döntés
17.) Tájékoztató az önkormányzati képviselőkre vonatkozó átfogó szabályozásokról, előírásokról


Képviselő-testület 2014. 09. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) A képviselő-testület négy éves működési tevékenysége
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
3.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.13.) rendelet módosítása
4.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató
5.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.évi fordulójához való csatlakozás
8.) A 7/2014.(I.31.) BM rendelet és a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 4.melléklet 1.) pont IV. alpontja alapján rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
9.) Kincsem Óvoda 2014-2015.évi óvodai munkaterve
10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
11-19.) Szervezetek működési támogatása
20.) Támogatás megelőzési hitel felvétel
21.) Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
22.) A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázat, önrész vállalási kérelem

 

 

Képviselő-testület 2014. 08. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) számú rendeletének módosítása
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
3.) Együttműködési Megállapodás Startmunka közös lebonyolítására
4.) AVE Zöldfok Zrt. kártérítés megfizetése iránt inditott perében ügyvéd kiválasztása
5.) Lengyeltóti 3128 hrsz-ú külterületi (Tatárvár) út geodéziai kitűzése
6.) Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. számára tagi kölcsön biztosítása
7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
8.) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve
9.) Lengyeltóti Mentőállomás támogatási kérelme
10.) Légrádi Miklós mezőgazdasági haszonbérleti szerződés ügye
11.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata KEOP-2014-4.10/F
12.) 2014. évi Diófesztivál program tervezetének bemutatása

 

Képviselő-testület 2014. 07. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) Lengyeltóti Csokonai u. 3. sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat támogatási szerződés módosítás kérése
3.) Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 2014. évben a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalban

 

Képviselő-testület 2014. 07. 16-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995. (X.26.) önkormányzati rendelete módosítása
2.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
3.) Egyetemi kollégiumi férőhely
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzat fejlesztési célú hitel felvétele


Képviselő-testület 2014. 06. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14 pályázathoz tervező megbízása
2.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
3-11.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása
12.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
13.) Kincsem Óvoda 2013/2014. tanév éves beszámolója


Képviselő-testület 2014. 05. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.)Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
5.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
6.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda Alapító Okiratának módosítása
7.) Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. függelékében szereplő kormányzati funkciók meghatározása
9.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása külső bizottsági tag lemondása okán
10.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda konyhája bérleti díjának felülvizsgálata
11.) Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme
12.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde nyári bezárása
13.) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére vonatkozó megállapodás kiegészítése
14.) 2014.évi Tóti Napok programja
15.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2014. 04. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.)Beszámoló az önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról, működéséről
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása
3.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
4.) Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat 2014-ben
5.) 2013.évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló
6.) Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. részére ügyfélszolgálati iroda biztosítása
7.) Gyócsi László író-újságíró kiadványának megjelenéséhez anyagi támogatás kérése
8.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére
9.) Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme
10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


 

Képviselő-testület 2014. 03. 13-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Beszámoló a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról
2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása
3.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása
4.) Ütemterv a temetők gondozásáról
5.) Vizi közmű rendszer 2014-2016.évi beruházási-felújítási és pótlási terve
6.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
7.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása
8.) Somogyiak Baráti Köre anyagi támogatás iránti kérelme
9.) Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány támogatási kérelme
10.) Mosolygó Kórház Alapítvány támogatás iránti kérelme
11.) Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének támogatási kérelme
12.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
13.) Lengyeltóti 716 és 704 hrsz-ú ingatlanok cseréje
14.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
15.) Lengyeltóti 100/3 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése
16.) Napelem telepítés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által üzemeltetett Lengyeltóti 593 hrsz területén című pályázathoz kapcsolódó EU önerő kérelem benyújtása
17.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme


Képviselő-testület 2014. 02. 12-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének elfogadása
2.) Pályázat benyújtása Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás keretén belül a sportcsarnok energetikai fejlesztésére
3.) Lengyeltóti pályázat 2014. évi lakossági víz és csaítornaszolgáltatás támogatására


Képviselő-testület 2014. 01. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének tárgyalása.(együttes ülésen tárgyalva Hács, Gyugy, Kisberény Községek Önkormányzataival)
2.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének tárgyalása
3.) Alapszolgáltatási Központ 2013.évi költségvetése
4.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása
5.) Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó pénzügyi beszámolója a temetők üzemeltetéséről
6.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013.évi munkájáról
7.) Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár 2014.évi Munkaterve
8.) 2014.évi Tóti Napok program-tervezete
9.) A képviselő-testület 2014.évi Munkaterve
10.) Önkormányzat tulajdonában lévő lengyeltóti 1532, 1535, 1542, 1544 és 1547 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adása
11.) Lengyeltóti 072/16 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti ügye
12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
13.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön kérésének ügye
14.) Siketek és Nagyothallók Sm. Egyesületének támogatási kérelme
15.) Szemem Fénye alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme
16.) Vakok és Gyengénlátók Sm. Egyesületének támogatási kérelme
17.) Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár feladatköre választási kampány időszakára