2008. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

 

Képviselő-testület 2008. 02. 28-án megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek, gazdálkodásáról, működéséről
2.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008. évi költségvetésének megállapítása
4.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
5.) Polgármester elszámolása a 2008. évi költségvetés megállapításáig teljesített kiadásokról és bevételekről
6.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése
7.) Dél-balatoni LEADER program részvényvásárlás
8.) A képviselő-testület 2008. évi munkaterve
9.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak és Szakmai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
10.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
11.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
12.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
13.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célok
14.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
15.) Dr. Pintér Gyula irodahelyiség kijelölése iránti kérelme
17.) Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése és a befogadó Szent János árok vízrendezése
18.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2008. február 21. napján megtartott üléséről
Jegyzőkönyv
19.) Beszámoló a Lengyeltóti VSE 2007. évi tevékenységéről
1. számú melléklet
20.) Független Könyvvizsgálói jelentés
21.) Az Ördöngös Táncegyüttes programja 2007


Képviselő-testület 2008. 03. 27-én megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Orvosok által fizetendő orvosi rendelő fenntartási költségeinek megállapítása
2.) Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése, DDOP-2007-4.1.1.b. jelű pályázati felhívása
3.) Összevont központi háziorvosi ügyelet működtetése
4.) A Balatoni turisztikai régióban 2008-ban megvalósuló turisztikai vonzerővel bíró regionális rendezvények támogatása pályázati felhívásra (2008-TU-BALATON-2) pályázat benyújtás, a szükséges önerő biztosítása
5.) Sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000. (II.20.) számú rendelet módosítása
7.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) rendelet módosítása
Melléklet (jegyzőkönyv)


Képviselő-testület 2008. 04. 10-én megtartott üléséről készült előterjesztésekMeghívó
1.) TIOP-1.1.1/07/1 sz. pályázat írásához való önkormányzati hozzájárulás


Képviselő-testület 2008. 04. 24-én megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2007. évi költségvetésének teljesítése
2.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolója
3.) 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló
4.) A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
5.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási megállapodása módosítása
7.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
8.) Dr. Sovák Erika lakáscsere iránti kérelmének megtárgyalása
9.) Józó Tamás egyéni vállalkozó bérleti szerződés iránti kérelme
10.) Lengyeltóti 0161 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba adása


Képviselő-testület 2008. 05. 13-án megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Lengyeltóti Város 2008.évi LEKI pályázata
2.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
1. sz. melléklet


Képviselő-testület 2008. 05. 29-én megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Beszámoló Lengyeltóti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
2.) Orvosok által fizetendő orvosi rendelő fenntartási költségeinek megállapítása
3.) SZMSZ módosítása, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározása
4.) Lengyeltói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
5.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
6.) Ábrahám Vera Szegedi lakos támogatási kérelme
7.) Alapítványok, civil szervezetek támogatási kérelme
8.) Lengyeltóti Hegyközség részére támogatás nyújtása
9.) A DÉL-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosításáról
10.) Gáspár Sándor zenetanár lakáskérelme


Képviselő-testület 2008. 06. 19-én megtartott üléséről készült előterjesztésekMeghívó
1.) Jegyzői pályázat elbírálása
2.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
3.) A hely környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/200(I.20.) rendelet módosítása
4.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak - és Szakmai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Intézményi Társulás Megállapodásának módosítása
5.) Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás Társulási megállapodásának módosítása
6.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7.) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt vidéki rendezvények, falunapok szervezése című pályázat benyújtása
8.) Létszámcsökkentés elrendelése a Lengyeltóti Fodor András Általános Iskolában
9.) Részvétel közmunkaprogram beadásában
10.) Intézményi SZMSZ-ek módosítása, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó közalkalmazotti munkakörök meghatározása


Képviselő-testület 2008. 08. 21-én megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről tájékoztató
"A Lengyeltóti Általános Iskola területén lévő sportcsarnok burkolat és vizesblokk felújítása" című LEKI pályázat saját forrás kiegészítése
2.) A sportcsarnok felújítására kiadott 2943-8/2008 . sz. előterjesztés kiegészítése
3.) Leghátrányosabb helyzetű kistérségek bölcsődéinek infrastrukturális fejlesztése pályázat
4.) Tanuszodai belépőjegyek árának megállapítása
5.) Közmunkaprogram pályázattal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás megállapítása
6.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.3.2./08/2 pályázati felhívásra
7.) Lengyeltóti, Petőfi S. utcában forgalomlassító "fekvőrendőrök" elhelyezése
8.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.3.2./08/2 pályázati felhívásra
9.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása
10.) Brüsszeli pályázat összegének megelőlegezése Farkaslaka részére
11.) Farkaslaki Szenes Napokon való részvétel támogatása
12.) Nagyberek Natúrpark Egyesület alapító tagsága
13.) Létszámcsökkentés a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézménynél
14.) Csalogány Tanuszoda önkormányzati üzemeltetése
15.) Hulladékgyűjtő szigetek helyének kijelölése
16.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 27. (985/A/5. hrsz.) szám alatti épület értékesítése
17.) Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása
18.) Diófesztivál programja
19.) Kiegészítés a Diófesztivál programjához
20.) Lengyeltóti Város honlapjának fejlesztése


Képviselő-testület 2008. 08. 28-án megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
2.) A Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
3.) Vezető - helyettesi státusz megállapítása
4.) Kretz Adrienn Lengyeltóti, Zrinyi Miklós u. 27. (985. hrsz.) szám alatti szolgálati lakás kiutalása
5.) Ányos Szilvia Lengyeltóti, Csalogány u. 2. (364/1 hrsz.) szám alatti szolgálati lakás kiutalása
6.) Sipos Zoltánné Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 27. (985. hrsz.) szám alatti épület értékesítése


 

Képviselő-testület 2008. 09. 25-én megtartott üléséről készült előterjesztésekMeghívó
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához való csatlakozás
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti megüresedett lakás hasznosítási ügye
3.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak és Szakmai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
4.) Közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása
5.) Többletbevétel felhasználása
6.) Papszt Lajos polgármester miniszteri elismerésre történő felterjesztése


Képviselő-testület 2008. 10. 30-án megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi pályázatairól, beruházásairól
2.) Közmunkaprogram
3.) Javaslat a TÁMOP 3.1.4/08/2 számú, a kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben című pályázat benyújtása
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának - a települési önkormányzatokra vonatkozó - Általános Szerződési Feltételeinek módosulása, a pályázatok körének bővítése
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
6.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
7.) Sipos Zoltánné Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 27. (985/a/1. hrsz.) szám alatti épület értékesítése
8.) Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 27. (985/A/5. hrsz.) szám alatti bérlakás értékesítési ügye
9.) Lengyeltóti Ny-i temető állapotával kapcsolatos bejelentés.
10.) Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását célzó önkormányzati társulás társulási megállapodásának felmondása
11.) Papszt Lajos polgármester jutalma


Képviselő-testület 2008. 12. 11-én megtartott ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Helyi adókról szóló rendelet
2.) Luxusadó rendelet
3.) A talajterhelési díjról szóló 17/2004/VI.30./ rendelet módosítása
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(IV.25.) rendelet módosításának megtárgyalása
5.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/1993.(VII.19.) számú rendelet 15 éve fogadta el a képviselő testület
6.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
7.) Dr. Sztankula Kornél lakbér beszámítási ügye