Fodor András Óvoda, Iskola, Szak-és Szakmai Szolgáltató Intézmény bemutatása

Iskolánk 1998. március 15-e óta viseli a Kossuth-díjas költő, Fodor András nevét. Ebben az évben készült el dr. Szebenyi Péter professzor iránymutatásával a ma is érvényes pedagógiai programunk és a nevelőtestület első egyedi tanterve. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amellyel iskolánk egyre ismertebbé vált az országban.

Úttörő szerepet vállaltunk a közoktatási minőségfejlesztési modellek kipróbálásában és fejlesztésében. Intézményünk részt vett a Comenius II. modell kiépítésében és multiplikátorként óvodákban és iskolákban segítettük a partnerközpontú működés kialakítását. Ezért a munkáért 2002-ben országosan is az elsők között, de Somogy megyében elsőként részesültünk elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság kategóriában.
2000 óta tart az ELTE módszertani kutatócsoportjával az együttműködés. Jelenleg az osztálytermi munka megújulását szolgálja egy kísérlet, amely a kooperatív technikák alkalmazhatóságát vizsgálja a különböző tantárgyak esetében.
2002-ben zeneiskolánk alapfokú művészeti iskolává fejlődött ahol a zeneoktatás mellett néptánc és képzőművészeti tanszak is működik saját programmal, képzett szakemberekkel.
2005. július 1-jén létrejött a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, melyet Lengyeltóti város valamint Gyugy, Hács, Kisberény és Szőlősgyörök községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása alapított. 2007. szeptember 1-jétől csatlakozott Csömend és Nikla községek önkormányzata is, s az intézmény tevékenysége szakmai szolgáltatással bővült.
Az Óvodák Intézményegysége 4 tagóvodát, az Iskolák Intézményegysége 3 nyolc-évfolyamos általános iskolát és az alapfokú művészetoktatási intézményt foglalja magába.

Óvodáink:

Kincsem Napköziotthonos Óvoda ( Lengyeltóti ), Lurkó Napköziotthonos Óvoda ( Szőlősgyörök ), Napsugár Napköziotthonos Óvoda ( Hács ), és a Niklai Napköziotthonos Óvoda.

Általános iskoláink:

Fodor András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Lengyeltóti ), Gárdonyi Géza Tagiskola ( Szőlősgyörök ) és Berzsenyi Dániel Tagiskola ( Nikla ).
A többcélú intézménynek jelenleg 130 dolgozója van, közülük 83 szakképzett pedagógus. Pedagógusaink nagy része több diplomával rendelkezik.

Az intézmény ellátási körzete az alapító önkormányzatok közigazgatási területe, de az alapfokú művészetoktatás, a szakszolgálati intézményegység és a szakmai szolgáltatás feladat-ellátási kötelezettsége a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás egészére kiterjed.

Fodor András Általános Iskola bemutatása

Iskolánk a Pogány-völgyi Kistérség legnagyobb közoktatási intézménye.
Az általános iskolában 381 diák tanul. 17 tanulócsoportunk van, minden évfolyamon párhuzamos osztállyal és egy összevont értelmi fogyatékos csoporttal. Napközis foglalkozáson 8 csoportban, 184 a résztvevő tanulók száma. Szervezett iskolai étkeztetést 270-en veszik igénybe. Magas a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók százalékos aránya, ezért az oktatási rendszer szintjén az esélyegyenlőséget és a hatékonyságot, mint értéket kívánjuk emelni. Nevelőink különféle programokkal és módszerek alkalmazásával törekednek az esélyhátrány csökkentésére.

Nevelési-oktatási kínálatunk sokrétű, színes képet mutat:

- Angol ill. német idegen nyelv tanulása lehetőséges
- Napközi-otthoni ellátás
- Művészetoktatás: képzőművészet, táncművészet, zeneművészet szakágban
- Nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások
- Egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás
- Képesség-kibontakoztató felkészítés
- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egyéni és kiscsoportos terápiája

A Fodor-iskola tantestülete 34 főből áll, szakos ellátottsága 100%-os. A pedagógusok gyermekközpontú szemlélete, felkészültsége, nyitottsága és innovatív beállítottsága garancia arra, hogy a lengyeltóti iskolából kikerülő gyerekek felkészülten kezdjék meg tanulmányaikat a középiskolában. Évek óta a szaktárgyi és sportversenyeken a megyei és országos versenyeken egyaránt részt vettünk tehetséges tanítványainkkal és szép helyezéseket értünk el.
Az iskola felszereltsége átlagon felüli. Multimédiás, informatika-terem, nyelvi laborok, az osztály és csoportlétszámnak megfelelő gépparkkal, modern audió-vízuális eszközök, digitális táblák állnak rendelkezésre a szakszerű oktatás színvonalának emeléséhez. Uszoda, tornacsarnok segíti a gyerekek testi-lelki egészségének megőrzését.

Iskolánk a nevelő-oktató munka mellett bekapcsolódik Lengyeltóti életébe is. A városi rendezvények, megemlékezések-ünnepségek állandó résztvevője, sokszor szereplője. Saját rendezvényeink, kulturális-, sport- és DÖK- programjaink vannak. Legjelesebb hagyományos iskolai rendezvényünk az évente, névadónk születésnapja alkalmából megrendezett Fodor-Napok, Fodor Disputa, amely szakmai berkekben már elismert.


"Munkánk művészet, amely a legszebb anyagon dolgozik, ami csak ember elé kerülhet, magán az emberi lény alakulásán és fejlődésén."
/ Rudolf Steiner /
 

isk_01.jpg

Tekintse meg saját honlapunkat is.