Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető: Nyers Györgyi szociálpolitikus-védőnő


Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő képviselőtestületek döntése értelmében a kistérség területén a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat kistérségi rendszerben látják el. Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök települések képviselőtestületei 2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ néven közös intézményfenntartó társulást hoztak létre lengyeltóti székhellyel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4). bekezdése alapján.

A közösen fenntartott intézmény működését 2005. március 1-jén kezdi meg és az alábbi feladatokat látja el:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- nappali ellátás,
- gyermekjóléti szolgáltatás és
- szociális információs szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)


Működési terület, a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszáma: 11.567 fő

Buzsák
1 544 fő
Gyugy 294 fő
Hács 412 fő
Kisberény 189 fő
Lengyeltóti 3 261 fő
Öreglak 1 622 fő
Pamuk 274 fő
Somogyvámos 841 fő
Somogyvár 1 859 fő
Szőlősgyörök 1271 fő

 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6.

Telephelyei: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16.
  8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10.
  8697 Öreglak, Fő u. 14.
  8698 Somogyvámos, Csepregi u. 8.
  8699 Somogyvár, Kossuth L. u. 75.
  8692 Szőlősgyörök, Bató B. u. 12.

 

Családsegítő Szolgálat

A családsegítő által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek, módszereinek, a szociális munkás készségeinek, képességeinek alkalmazásával, felhasználásával hozzájárul egyének, családok, valamint különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A családsegítés célja hogy a segítő és a hozzá forduló kliens közös munkálkodás során, a szakember segítő támogatása mellett a probléma felismerését, megfogalmazását követően, hatékony megoldási mechanizmusokat alkalmazva érjen el eredményt. A szociális munka, így a családsegítés célja továbbá személyek képessé tétele saját problémáik felismerésére, megfogalmazására, megoldások kidolgozására. Ennek kapcsán cél a problémamegoldó készség, képesség kialakítása, fejlesztése, a hatékony konfliktuskezelés módszereinek átadása.

Családgondozók:

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök településeken:
Kovácsné Fábos Anette családterapeuta
Buzsák, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár településeken:
Dávid Viktória szociológus

Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésének megelőzéséhez, illetve a már kialakult helyzet megszüntetéséhez.


Szolgálatunk célja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen feladatok szem előtt tartásával végzi feladatát.

Családgondozók:

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök településeken:
Sebestyénné Lédig Éva szociális munkás
Buzsák, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár településeken:
Vargáné Fülöp Gyöngyi szociális munkás

Fogadóórák Lengyeltótiban:

Hétfő:  08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek: 08:00 - 11:00


Bölcsőde

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő- 20 hetes-3 éves korú-gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde végezheti a sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves koráig.
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását.
 

Telephely címe: 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10.
Telefon:  06-85-330-517
Nyitvatartási idő:  Munkanapokon 7-16. 30 óráig
Szakmai vezető:  Madarász Gyula Róbertné


Gondozónők:

- Dóra Lászlóné Vali
- Csizmadia Tiborné Hajni
- Fehér Lászlóné Ibi
- Miseta Tiborné Marika

Idős ellátás

Étkeztetés

Az ember számára élete fenntartásához naponta megfelelő mennyiségű tápanyagra, ásványi sókra, vitaminokra, folyadékra van szüksége.
A napi szükséges táplálékfelvétel mennyiségét, összetételét befolyásolja a táplálkozó kora, egészségi állapota, napi fizikai teljesítménye.
A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik.

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. A szociális rászorultság feltételeit az önkormányzatok helyi rendeleteikben szabályozzák.
Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultságot elbírálja. A jogosultság elbírálásakor az egyéni rászorultság vizsgálata történik, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az ellátás megállapításáról, a fizetendő személyi térítési díjról írásban értesíti a kérelmezőt.


Házi segítségnyújtás


A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ kistérségi alapszolgáltatást biztosít az arra rászoruló emberek részére házi segítségnyújtás keretében. A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik.
A házi gondozó szolgálat célja, hogy családpótló szerepet lásson el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. Tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent.
Az ellátottak életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez kapnak segítséget a gondozónőtől.
Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak.

Nappali ellátás


A nappali ellátások közül a társult önkormányzatok a településeken élő 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes személyek ellátását vállalták.

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását.

Nappali ellátást igény szerint Buzsákon, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyvámoson, Somogyváron, Szőlősgyörökben biztosítja az Alapszolgáltatási Központ minden településre vonatkozóan, hétköznapokon 7. 30-16 óra között.
Engedélyezett férőhelyek száma: Buzsák: 25 fő, Lengyeltóti: 25 fő, Öreglak: 40 fő, Somogyvámos: 30 fő, Somogyvár: 20 fő, Szőlősgyörök: 25 fő.

Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultságot elbírálja. Az ellátás megállapításáról írásban értesíti a kérelmezőt.

Idősek klubja, valamint házi gondozók elérhetőségei:

Idősek klubja Lengyeltóti: 85-330-238
Gondozónő: Fekete Józsefné Marika, Nyers Györgyné Éva, Schmidáné Czuppon Gabriella
Idősek klubja Buzsák: 85-530-057
Gondozónő: Karádiné Csomai Gabriella, Zakariás Zoltánné Anikó
Idősek klubja Öreglak: 06-30-4192747
Gondozónő: Izsó Antalné Erika, Péterfai Istvánné Márta
Idősek klubja Somogyvámos: 85-530-020
Gondozónő: Balatincz Zoltánné Erzsi, Stefanics Istvánné Magdi, Stikel Ferencné Gyöngyi
Idősek klubja Somogyvár: 06-30-9469854
Gondozónő: Horváth Sándorné Marika, Gyurákovics Ferencné Magdi,
Idősek klubja Szőlősgyörök: 85-431-037
Hegyi Lászlóné Kati, Palczert Zoltánné Jutka
Pamuk étkeztetés, házi gondozás: 85-340-010
Kocsis László Szilveszterné Jutka


Nyitvatartási idő:

Munkanapokon 07:45 - 16:00