Archív hírek
Ördöngös Pünkösdölő 2013. május 19-én
2013.05.08. Szerda


Óvodai beiratkozás időpontjai
2013.04.30. Kedd

Lengyeltóti Város Önkormányzata, a Kincsem Óvoda fenntartója meghatározta az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos időpontokat.

A 2013-2014-es nevelési évre a beiratkozás időpontja:

2013. május 13-án 8-17 óra között, valamint

2013. május 14-én 8-17 óra között.

Az óvoda felvételi kérelem elbírálásának határideje:

2013. június 6.

Az óvodai felvételről írásban, elutasítás esetén határozatban értesítjük a szülőket. A szülő kérésére-elektronikus elérhetőségének megadásával- az óvoda értesítést küld a felvétel elbírálásáról.

Az óvoda felvételi körzete: Lengyeltóti, Gyugy, Kisberény

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

.

 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 • a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)

 • a gyermek TAJ kártyája

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • étkezés-térítési kedvezmény igénybevételére jogosító határozat (gyvk.határozat)

 • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata

(Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján, vele egyeztetve, egyéni elbírálás alapján integráltan nevelhet!)

A szülő a gyermek felvételének elutasítása esetén az Lengyeltóti Város Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. Amennyiben a gyermeket az óvodába a szülő nem íratja be, az óvoda vezetője értesíti a városi önkormányzat jegyzőjét.


Meghívó
2013.04.29. Hétfő


Digitális átállás – állami segítség a rászorultaknak
2013.04.18. Csütörtök

A televíziózás fejlődésével az analóg földfelszíni műsorterjesztést mindenütt felváltja a digitális, ezért az analóg tévéadásokat 2013 októberig Magyarországon is lekapcsolják. Ezt követően kizárólag digitálisan sugárzott adások lesznek elérhetők, ami azt jelenti, hogy a hagyományos tévékészülékeket alkalmassá kell tenni a digitális műsorsugárzás vételére. Az átállás közvetlenül azokat a háztartásokat érinti, amelyekben hagyományos analóg vétellel (azaz tető- vagy szobaantennával) tévéznek.

Az érintett háztartásoknak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egy erre kidolgozott állami program keretében nyújt tájékoztatást, és amennyiben rászorulóknak minősülnek, akkor támogatást is.

A jogosultak körének megállapításához a Központi Statisztikai Hivatal sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkező felmérői 2013. március 11. és június 30. között felmérést végeznek.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy felkeresik őket.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki állandó lakóhellyel rendelkezik abban a háztartásban, ahol kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióznak, továbbá a jogszabályok alapján rászorultnak minősül.

Rászorultnak minősül aki a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, illetve a fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható.

 

További információkról tájékozódhatnak az ingyenes hívható, 06-80-38-39-40-es zöld számon.


Teljes hirdetmény megtekintése itt >>
Tájékoztató a tűzvédelmi szabályokról a tüzek megelőzéséről
2013.04.18. Csütörtök

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRÓL A TÜZEK MEGELŐZÉSÉRŐL

 

2012. évben országos szinten kiemelkedően magas számú avar-és vegetációs tüzek voltak jellemzőek. Ezek jelentős károkat és kiadásokat eredményeztek.

Az idei évben ezt megelőzően szeretnénk felhívni a figyelmüket a fontosabb tűzvédelmi és tűzgyújtási szabályokra a megelőzés érdekében.

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat kiemelten a tavaszi és az őszi időszakban általában égetéssel szokták megsemmisíteni, mely természetesen veszélyt is rejt magában mind az emberre mind a környezetre nézve.

Alapvetően betartandó szabályok:

 • Az égestés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar kerti hulladék semmisíthető meg.
 • Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló 1/2000/I.20.sz.rendelet 7/A§(6) alapján „Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben ,épületben , szabadtéren folytatja, úgy bejelentés nem szükséges.
 • A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék nem égethető.
 • Avar és kerti hulladék égetése május 15 és szeptember 15 között tilos.
 • Növényi hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az ne jelentsen a környezetre tűz és robbanás veszélyt. Éghető robbanó anyagoktól gépjárművektől távoli elhatárolt területen kontrollált körülmények között végezhető a tevékenység.
 • Tilos a tüzet magára hagyni.
 • Az összegyűjtött égetni valót lehetőleg egy gödörben helyezzük el vagy árkoljuk körül. A tűzgyújtás előtt.
 • Tüzet csak szélcsendes időben szabad meggyújtani.
 • Kirándulás vagy kerti sütés esetén a sütőhelyet körültekintően helyezzük el.
 • A tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani és ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra.
 • A szabadtéri tüzek megelőzésének legjelentősebb tényezője, hogy a területek tiszta állapotúak éghető anyagoktól és nagy területet átölelő száraz fűtől mentesek legyenek.
 • Tarló-,nád és gyep égetését a tevékenység megkezdése előtt 24 órával az égetés helyének időpontjának és terjedelmének a megjelölésével be kell jelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak. (Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Somlay u. 3. tel: 84/310-509)
 • A tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7.§-a alapján tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha azzal tüzet idéznek elő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye. A tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha tüzet idéznek elő a bírság összege 100.000.-Ft, illetve tűzoltói beavatkozás esetén 200.000.-Ft.

 

Kérjük a lakosság fokozott figyelmét kiemelten a nyári száraz csapadék mentes időszakban.

 

Vigyázzunk együtt az értékeinkre!


Felhívás
2013.04.17. Szerda

Tisztelt Betegeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.04.22-től 04.26-ig dr. László Klára házi gyermekorvos szabadságon lesz.

A helyettesítést Dr. Kovács József látja el.

 

Megértésüket köszönjük!


Értesítés - Lomtalanítás
2013.04.10. Szerda

 

 

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY

 

2013. MÁJUS 14-15–ÉN (KEDD, SZERDA)

 

AZ  AVE-ZÖLDFOK ZRT. LAKOSSÁGI
NAGYDARABOS HULLADÉKGYŰJTÉST VÉGEZ LENGYELTÓTIBAN

 

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007.(XII.21.) RENDELETE SZERINT

 

„20.§

A nagy darabos /lom/ települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések

 

/1/ A nagy darabos hulladék /lom/ gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat évente egy alkalommal gondoskodik – külön díj felszámítása nélkül. Az akcióról a lakosságot az önkormányzat értesíti.

/2/ Gazdálkodó szervezet az /1/ bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

/3/ A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra /így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra/ nem terjed ki.”

 

CSAK A MÁJUS 14-ÉN REGGEL 7.00 ÓRÁIG KIRAKOTT HULLADÉKOT SZÁLLÍTJÁK EL!

 

Lengyeltóti, 2013. április 10.                  

 

Zsombok Lajos
  polgármester


Felhívás - Áramszünet
2013.03.25. Hétfő

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy E.ON tájékoztatása alapján tervszerű beavatkozások miatt

 

2013. április 17-én 07.30 órától várhatóan 16.00 óráig az áramellátás Lengyeltóti alábbi területein szünetel:

 

Fonyódi út 7-43. hsz. teljes területén

 

áramszünet lesz.

 

2013. április 17-én, 18-án, 19-én és 22-én 07.30 órától várhatóan 16.00 óráig az áramellátás Lengyeltóti alábbi területein szünetel:

 

Fonyódi út 43-113. hsz. és 2-40. hsz. teljes területén

 

áramszünet lesz.

 

A szolgáltatás átmeneti kiesése miatt megértésüket és türelmüket kérjük.


Meghívó
2013.03.11. Hétfő


Meghívó - Március 15. ünnepségre
2013.03.04. Hétfő

Lengyeltóti város Képviselő-testülete nevében meghívom, a Nemzeti ünnepünk alkalmából rendezendő városi ünnepségünkre, melyen az 1848-as  forradalom kezdetére emlékezünk.

 

Ünnepség helye: Emlékkert

Ideje: 2013. március 14. 17.00 óra

 

 

Program:

    - irodalmi összeállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
  Fodor András Általános Iskola  diákjainak előadásában
  - Megemlékezést mond:  Dr. Nagy Szabina - a  Fonyódi Járási Hivatal hivatalvezetője
  - Virágok elhelyezése

 

Zsombok Lajos
  polgármester<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    >    >>